Polityka jakości oraz certyfikaty ISO

Polityką “MONTOREM” S.A. jest takie projektowanie i realizowanie usług budowlano – montażowych i remontowych aby uzyskiwać jak najwyższe zadowolenie klientów przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowego i w sposób przyjazny dla środowiska oraz w zgodności z wymaganiami ustawowymi i przepisami


Naszą politykę w obszarze jakości realizujemy poprzez:

 • projektowanie i realizowanie usług budowlano – montażowych i remontowych w sposób zapewniający jak najwyższe zadowolenie klientów oraz stron zainteresowanych,
 • poszukiwanie i oferowanie najnowszych rozwiązań technicznych,
 • rozwijanie marketingu celem uzyskiwania informacji o oczekiwaniach i potrzebach klientów,
 • współpracę tylko z podwykonawcami o odpowiednim poziomie technicznym,
 • ciągłe podnoszenie poziomu organizacji i komunikacji w przedsiębiorstwie,
 • dokonywanie systematycznych analiz kosztów wewnętrznych i wydajności pracy celem ich optymalizacji,
 • zapewnianie dyspozycyjności w realizowaniu usług,

Naszą politykę w obszarze środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy realizujemy poprzez:

 • prowadzenie prac w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko,
 • wyposażanie pracowników w środki ochrony osobistej, odzież roboczą i rygorystyczne wymaganie ich stosowania,
 • przeprowadzanie wymaganych prawem i dodatkowych szkoleń BHP,
 • intensyfikowanie działań szkoleniowych w zakresie ochrony środowiska,
 • ciągłe identyfikowanie i likwidowanie zagrożeń w celu minimalizacji wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • pełne zabezpieczania i nadzorowanie odpadów przekazywanych do utylizacji.

Zobowiązujemy się do:

 • utrzymywania zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania, zapobiegania zanieczyszczeniom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących wyrobu, systemu, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

Skonkretyzowane co do przedmiotu, terminu oraz odpowiedzialnych osób, cele, programy i zadania dotyczące jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy są ustanawiane i rozliczane podczas okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania.